Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

Podstawowe wskaźniki

Rachunek wyników 2016 2017 2018 2019 2020
ROE - rentowność sprzedaży-zysk netto / kapitał własny 0,31 0,98 3,49 7,60 5,00
ROA - zysk netto na aktywa 0,31 0,60 2,10 4,61 3,40
Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa bieżące / zobowiązania bieżące 1,24 1,18 1,21 1,37 1,82
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 41,00 41,00 40,20 38,90 31,00

Informacja ogólna za 5 lat

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2016 2017 2018 2019 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 39 874 44 871 47 227 49 284 32 699
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  1 625 1 160 2 756 5 159 3 145
III. Zysk (strata) brutto 622 513 1 811 4 432 2 760
IV. Zysk (strata) netto 113 367 1352 3 162 3 182
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 050 3 793 1 097 709 - 2 484
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 409 483 1 668 - 1021 3 243
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  - 3 865 - 4 398 - 2 716 454 - 897
VIII. Przepływy pieniężne netto razem - 406 - 122 49 142 - 138
IX. Aktywa, razem 62 404 60 905 64 664 68 520 63 846
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 425 23 560  25 967 26 660 19 805
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 613 712 2 303 1 708 1 675
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  22 359 21 442 22 219 23 424 16 567
XIII. Kapitał własny 36 979  37 345 38 697 41 860 44 041
XIV. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827 9 827
XV. Liczba akcji  ( w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/szt) 0,01 0,04 0,14 0,32 0,22
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  (zł/szt.) 3,76 3,80 3,94 4,26 4,48
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/szt.) 0 0 0 0 0
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.